eTwinning
  logo kujawy pomorze logo ministerstwo edukacji logo nexera 

"Dziecko nie może myśleć «jak dorosły», ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych".

Janusz Korczak

logo KPSOSW

WWRD czyli Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Powstało z myślą o dzieciach, których rozwój jest opóźniony, przebiega nieharmonijnie lub nieprawidłowo.

Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest tak ważne?

We wczesnym okresie rozwoju dziecka centralny układ nerwowy jest bardzo plastyczny. Im wcześniej jest rozpoczęta terapia, tym większa możliwość zahamowania rozwoju zaburzeń. Im mniejsze dziecko, tym większa podatność na stosowane wobec niego metody usprawniania.

Jeżeli obserwujesz u swojego dziecka niepokojące objawy - NIE CZEKAJ!

Pomagamy dzieciom, od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. 

Szczegółowe informacje i zapisy – p. Emilia Kwiatkowska, tel. (+48) 502 695 379

Cele realizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

 • Wczesne rozpoznanie niepełnosprawności dziecka i stymulowanie jego rozwoju  aż do podjęcia nauki w szkole.
 • Wnikliwe poznanie sytuacji dziecka i jego rodziny oraz zaprojektowanie pomocy adekwatnej do jego potrzeb.
 • Podjęcie systematycznego kompleksowego działania na rzecz rozwoju dziecka
  i poprawienia jego sytuacji życiowej.

Zadania realizowane przez zespół specjalistów w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

Ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

Nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne: pedagogizacja rodziców dotycząca trudności edukacyjno-wychowawczych wynikających z problemów rozwojowych dziecka.

Cele realizacji wczesnego wspomagania rozwoju

Wczesne rozpoznanie niepełnosprawności dziecka i stymulowanie jego rozwoju  aż do podjęcia nauki w szkole.

Wnikliwe poznanie sytuacji dziecka i jego rodziny oraz zaprojektowanie pomocy adekwatnej do jego potrzeb.

Podjęcie systematycznego kompleksowego działania na rzecz rozwoju dziecka i poprawienia jego sytuacji życiowej.


Organizacja pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dziecka w Kujawsko - Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Toruniu

Formy i metody pracy z dzieckiem i jego rodziną w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.

Formy i metody pracy z dzieckiem i jego rodziną w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.

Terapia obejmuje elementy różnych programów oraz wykorzystuje  różnorodne metody i formy pracy z dzieckiem.
Najczęściej wykorzystywane to:

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Konstruowanie Indywidualnego Programu dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością na podstawie dokonanej oceny rozwoju
 • Metody i formy stymulacji sensorycznej
 • Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona
 • Metoda behawioralna dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Diagnoza globalna PEP-R profil psychoedukacyjny
 • Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjnego Terapeutycznego
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się z dziećmi niepełnosprawnymi
 • Biofeedback
 • Terapia ręki
 • Logopedia
 • Surdologopedia
 • Oligofrenopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Terapia pedagogiczna

Organizacja pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu


Zasady rekrutacji dzieci.


Rekrutacja dzieci odbywa się na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które wydawane są bezpłatnie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz na podstawie skierowania do placówki wydanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rodzice składają podanie w terminach:
od 01.04 do 31.04 danego roku szkolnego
od 01.08 do 31.08 danego roku szkolnego
w uzasadnionych przypadkach przez cały rok szkolny, jeśli KPSOSW dysponuje wolnymi miejscami
Zespół wczesnego wspomagania rozwoju. Podstawy merytoryczne.

Dyrektor Ośrodka powołuje Koordynatora i Zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, którzy na co dzień zajmują się diagnozą oraz terapią zaburzeń rozwojowych:

 • psycholog
 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka
 • logopeda
 • rehabilitant
 • terapeuta integracji sensorycznej

Do głównych zadań zespołu należy:

ustalanie na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju kierunku i harmonogramu działań w zależności od potrzeb dziecka
opracowanie, realizowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka
analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadza zmiany stosownie do potrzeb dziecka
szczegółowe dokumentowanie monitorowania postępów dziecka
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do chwili podjęcia przez nie nauki w szkole, zagrożone niepełnosprawnością i niepełnosprawne, a w szczególności z:

 • niepełnosprawnością intelektualną
 • całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Retta)
 • dysfunkcją ruchu i układu kostno – stawowego (w tym dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, obniżonym napięciem mięśniowym, wiotkością, niezbornością ruchową)
 • zaburzeniami zachowania oraz różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi


    Miejsce prowadzenia zajęć

Zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się na terenie ośrodka, a w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z rodzicami, mogą być prowadzone w domu. Bazę lokalową stanowią odpowiednio przystosowane pomieszczenia znajdujące się na terenie SOSW. Ośrodek jest przygotowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych (podjazdy dla wózków, winda). Sprzęt i pomoce dydaktyczne są zgodne z potrzebami dzieci i rodzajem prowadzonych zajęć.

    Organizacja zajęć

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychoruchowych i potrzeb dziecka, przy czym w okresie urlopowym od lipca do sierpnia, ustalona liczba godzin dla danego dziecka może ulec zmianie. Zajęcia mogą odbywać się w obecności rodziców. W zależności od potrzeb dziecka są zajęciami indywidualnymi bądź w 2-3 osobowej grupie (dla dzieci powyżej 3 roku życia). Po każdym spotkaniu specjalisty z dzieckiem, następuje omówienie zajęć z jego rodzicami oraz przekazanie wskazówek do zabawy i pracy w domu.

Częstotliwość i długość zajęć zależy od możliwości dziecka. Jednorazowe zajęcia nie trwają dłużej niż 1-2 godziny. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna ustala liczbę godzin zgodnie z rozporządzeniem, w zależności od potrzeb dziecka.

Po okresie obserwacji dziecka, rodzice otrzymują od zespołu specjalistów indywidualny program terapii opracowany na podstawie diagnozy zaburzeń rozwojowych. Program ten dostosowywany jest do potrzeb dziecka oraz jego rodziny i realizowany przez cały okres wczesnego wspomagania rozwoju.

    Dokumentacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach wczesnego wspomagania. Dokumentacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju obejmuje:opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

 • kartę informacyjną (dane dziecka, rodziców, kontakt itp.)
 • kwestionariusz informacji o dziecku (wypełniany przez rodziców)
 • dziennik zajęć wczesnego wspomagania rozwoju potwierdzający przebieg pracy z dzieckiem
 • karty obserwacji bieżących ukazujące przebieg rozwoju dziecka i skuteczność podjętych oddziaływań

Nabór dzieci na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Nabór dzieci na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu odbywa się przez cały rok szkolny. Podstawą przyjęcia dziecka na zajęcia jest opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dodatkowych informacji udziela wicedyrektor ds. kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego
pani Emilia Kwiatkowska
pod numerem telefonu (+48) 502-695-379

Dokumenty kandydata na zajęcia w ramach WWRD:

 1. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 2. Podanie do szkoły podpisane przez rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata (DOC, 0.5MB.

 3. Karta zgłoszenia dziecka. (DOC, 0.5MB).

 4. Karta informacyjna (DOC, 0.5MB).

 5. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
  i rozpowszechnianie wizerunku (PDF, 0.5MB).

 6. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada).

 7. Opinia terapeuty (jeżeli dziecko rozpoczyna zajęcia w trakcie roku szkolnego).

Kontakt

 • 87-100 Toruń ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
 • (+48) 881 211 042 
 • http://sosw.torun.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pon - Pt 8:00 - 15:00

Ważne linki

Strona została sfinansowana ze środków NEXERY

logo sponsora - przejscie na strone


Nasze przedszkole

 przejscie na strone przedszkola