eTwinning
  logo kujawy pomorze logo ministerstwo edukacji logo nexera 

"Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie".

Janusz Korczak

Kucharz i pracownik pomocniczy
gastronomii

Absolwent kształcący się w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • oceniania jakości produktów;
  • przechowywania żywności;
  • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
  • obsługi sprzętu gastronomicznego;
  • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
  • wydawania dań.

Realizowane przedmioty

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się na terenie szkoły i obejmuje realizację następujących przedmiotów: technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, podstawy żywienia człowieka, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, język angielski w gastronomii.

Absolwent kształcący się w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent kształcący się w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Wykonywania prac pomocniczych, pod nadzorem kucharza, w obiektach gastronomicznych i przedsiębiorstwach produkujących gotowe wyroby i półprodukty kulinarne;
  • sporządzania różnego rodzaju półproduktów i potraw, ciast, napojów, deserów, przygotowywania warzyw, owoców, mięsa, ryb do dalszej obróbki;
  • przechowywania i zabezpieczania żywności przed zepsuciem;
  • wydawania potraw i napojów oraz porządkowania pomieszczeń gastronomicznych w części handlowo-usługowej.

Realizowane przedmioty


Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się na terenie szkoły i obejmuje realizację następujących przedmiotów:
wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, podstawy gastronomii, pracownia gastronomiczna, język angielski w usługach gastronomicznych Kształcenie zawodowe praktyczne w zawodzie kucharz oraz pracownik pomocniczy gastronomii realizowane jest w szkolnych pracowniach zajęć praktycznych i na stołówkach w zakładach gastronomicznych zamkniętych.

Kwalifikacja


Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań dla zawodu kucharz oraz HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii Perspektywy zawodowe Kucharz oraz pracownik pomocniczy może pracować w zakładach typu otwartego np. w restauracjach, barach, kawiarniach oraz zamkniętego, czyli w różnego rodzaju stołówkach
Cukiernik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


  • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych;
  • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych;
  • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych;
  • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych.

Realizowane przedmioty

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywające się na terenie szkoły, obejmuje realizację następujących przedmiotów: technologie produkcji cukierniczej, technika w produkcji cukierniczej, surowce stosowane w cukiernictwie, język angielski w cukiernictwie.

Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w szkolnych pracowniach gastronomicznych.

Kwalifikacja

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.

Perspektywy zawodowe

Cukiernik może podejmować pracę w cukierniach oraz zakładach produkujących wyroby cukiernicze.

Praca w cukierni

Fryzjer

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


  • prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej;
  • doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury;
  • wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy;
  • wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów;
  • wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego;
  • wykonywania zmiany koloru włosów;
  • wykonywania stylizacji fryzur.

Realizowane przedmioty

Kształcenie zawodowe teoretyczne, odbywające się na terenie szkoły, obejmuje realizację następujących przedmiotów: podstawy fryzjerstwa z elementami BHP, techniki fryzjerskie, stylizacja, język angielski we fryzjerstwie.
Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w szkolnej pracowni fryzjerskiej.

Kwalifikacja

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania kwalifikacji:

FRK.01. Wykonywanie usług  fryzjerskich.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kształcący się w zawodzie fryzjer może podejmować pracę w różnego rodzaju salonach fryzjerskich.
fryzjer dyplom

Krawiec i pracownik pomocniczy krawca

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


  •  projektowania wyrobów odzieżowych;
  •  konstruowania podstawowych wyrobów odzieżowych;
  • modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych;
  • dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
  • wykonywania wyrobów odzieżowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy krawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


  • wykonywania prac pomocniczych związanych z organizacją stanowiska pracy i obsługą klientów w zakładzie krawieckim;
  • przygotowywania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich do wyrobów odzieżowych w zakresie niezbędnym do wykonania pomocniczych prac krawca;
  • wykonywania czynności związanych z wytwarzaniem i wykończaniem prostych wyrobów odzieżowych i bieliźnianych;
  • wykonywania czynności związanych z naprawą i przeróbką prostych wyrobów odzieżowych.

Realizowane przedmioty

Kształcenie zawodowe teoretyczne, odbywające się na terenie szkoły, obejmuje realizację następujących przedmiotów: elementy projektowania odzieży, pracownia modelowania, materiałoznawstwo odzieżowe, technologia wytwarzania odzieży, język angielski w krawiectwie.

Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest również na terenie szkoły, w pracowni krawieckiej mieszczącej się w budynku szkoły na II piętrze.
 Kwalifikacja

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania kwalifikacji w zawodzie krawiec: MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, w zawodzie pracownik pomocniczy krawca: MOD.07. Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych.

 Perspektywy zawodowe

Krawiec ma możliwość zatrudnienia: w zakładach usługowych, zakładach przemysłu odzieżowego, szwalniach, możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej – własna pracownia krawiecka, a także w teatrach, planach filmowych, szpitalach. Stanowiska pracy: krawiec odzieży – damskiej, męskiej i dziecięcej, przeróbki i naprawa odzieży, krawiec odzieży bieliźnianej i stołowej – bielizna pościelowa oraz dekoracje wnętrz – firany, obrusy i serwety itp.
Szycie na maszynie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


  •  projektowania wyrobów odzieżowych;
  •  konstruowania podstawowych wyrobów odzieżowych;
  • modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych;
  • dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
  • wykonywania wyrobów odzieżowych.Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Absolwent kształcący się w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


  • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
  • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
  • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Realizowane przedmioty

Kształcenie zawodowe teoretyczne, odbywające się na terenie szkoły, obejmuje realizację następujących przedmiotów: technologia robót sanitarnych, dokumentacja techniczna, podstawy budownictwa, język angielski w inżynierii sanitarnej.

Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Kwalifikacja

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania kwalifikacji BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Perspektywy zawodowe

Monter sieci i instalacji sanitarnych może podejmować pracę w różnego rodzaju firmach budowlanych i instalacyjnych, przedsiębiorstwach wodociągowych, warsztatach remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych, a także prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.


monter sieci i instalacji sanitarnych

Murarz - tynkarz

Absolwent kształcący się w zawodzie murarz - tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


  • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
  • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
  • wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
  • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

    Realizowane przedmioty

Kształcenie zawodowe teoretyczne, odbywające się na terenie szkoły, obejmuje realizację następujących przedmiotów: technologia robót murarsko-tynkarskich, zarys budownictwa ogólnego, rysunek budowlany,  język angielski w pracach murarskich i tynkarskich.

Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w Centrum Kształcenia Praktycznego.

    Kwalifikacja

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

    Perspektywy zawodowe

Murarz - tynkarz może podejmować pracę w małych, średnich i dużych firmach budowlanych, w rzemieślniczych zakładach remontowo - budowlanych. Przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej


pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


  • wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
  • wykonywania czynności porządkowych wewnątrz obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
  • wykonywania czynności pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Realizowane przedmioty

Kształcenie zawodowe teoretyczne, odbywające się na terenie szkoły, obejmuje realizację następujących przedmiotów: technologia prac w obiektach hotelarskich, prace gospodarcze w obiektach hotelowych, prace ogrodnicze w obiektach hotelarskich, język angielski w hotelarstwie.

Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w toruńskich obiektach hotelowych różnej kategorii, zaprzyjaźnionych instytucjach oraz szkolnej pracowni hotelarskiej i gastronomicznej.

Kwalifikacja

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania kwalifikacji HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie.

Perspektywy zawodowe

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podejmować pracę w różnego rodzaju obiektach hotelowych (hotele, pensjonaty, motele, domy wycieczkowe, kempingi).pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Ogrodnik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • zakładania i pielęgnowania upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych w gruncie, pod szkłem, folią i w obiektach zamkniętych;
  • projektowania, realizowania i utrzymania aranżacji ogrodów prywatnych i publicznych;
  • zbierania i przechowywania plonów ogrodniczych;
  • eksploatowania narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w ogrodnictwie,
  • stosowania środków chemicznych w uprawie i ochronie roślin;

Realizowane przedmioty


Kształcenie zawodowe teoretyczne, odbywające się na terenie szkoły, obejmuje realizację następujących przedmiotów: bezpieczeństwo i higiena pracy w ogrodnictwie, sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne, technika w ogrodnictwie, integrowana ochrona roślin, język angielski w ogrodnictwie Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest na terenie szkoły oraz w przedsiębiorstwach ogrodniczych.

Kwalifikacja


Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

Perspektywy zawodowe


Absolwent kształcący się w zawodzie ogrodnik może podejmować pracę w różnego rodzaju przedsiębiorstwach ogrodniczych.

Stolarz

Kontakt

  • 87-100 Toruń ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
  • (+48) 881 211 042 
  • http://sosw.torun.pl
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pon - Pt 8:00 - 15:00

Ważne linki

Strona została sfinansowana ze środków NEXERY

logo sponsora - przejscie na strone


Nasze przedszkole

  przejscie na strone przedszkola