Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Historia

Z kart historii

Ośrodek dzisiaj

Dyrektorzy kierujący placówką

Z kart historii

Dnia 1 września 1964 roku powstał pierwszy i jak dotąd jedyny w Toruniu, Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy (dawniej Państwowy Zakład Wychowawczy), w którym zorganizowano podstawową szkołę specjalną wraz internatem dla dzieci upośledzonych umysłowo. Pierwszym dyrektorem placówki został p. mgr Tadeusz Badurek.

Naukę rozpoczęło 150 dzieci. Dynamiczny rozwój placówki sprawił, że w krótkim czasie liczba wychowanków się podwoiła. Aby dać im możliwość zdobycia zawodu, w 1971 roku zorganizowano w obrębie Ośrodka szkołę zawodową. Był to przełomowy moment w historii Ośrodka. Pierwsi absolwenci szkoły zawodowej pod względem umiejętności zawodowych w niczym nie ustępowali swoim rówieśnikom ze szkół masowych. Czas spędzony w szkole zawodowej pozwolił im na zdobycie zawodu, a jednocześnie osiągnięcie dojrzałości – przygotowanie się do życia w społeczeństwie i podejmowanie ważnych życiowych decyzji.

Do 1990 roku szkoła kształciła tylko w dwóch zawodach: krawca i ślusarza.

Przemiany ustrojowe w kraju zwiększyły zainteresowanie wychowanków zdobywaniem zawodu, dlatego też by uatrakcyjnić oferowany katalog zawodów, w 1990 r. powstał nowy kierunek kształcenia zawodowego – kucharz, rok później malarz – tapeciarz, a w 1993 r. – konserwator terenów zielonych.

19 lutego 1992 roku placówkę przekształcono w Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka.

dzis

Ośrodek dzisiaj

Organizacja Ośrodka, jak i jego działalność podporządkowane są przede wszystkim wszechstronnemu rozwojowi wychowanka. Nauczyciele odkrywają i rozwijają jego mocne strony, by uświadomić mu, że tak jak wielu jego rówieśników jest pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. Każde dziecko otacza się specjalistyczną opieką psychologów, pedagogów i logopedów. Bardzo dobre poznanie wychowanka i jego sytuacji rodzinnej pozwala na postawienie diagnozy i ustalenie programu rewalidacyjno – wychowawczego.

Ośrodek nasz, to nie tylko miejsce nauki, to również miejsce rozrywki i rozwijanie zainteresowań. To także organizator czasu wolnego, wyjazdów wakacyjnych i zimowych, wycieczek dydaktycznych i turystycznych, to również szkoła demokracji i rozwijania postaw prospołecznych. Prężnie działa Samorząd Szkolny. To uczniowie są organizatorami dyskotek i uroczystości, gdyż czynnie włączają się w życie Ośrodka.

Wolny czas poświęcają, działając w sekcjach: kulturalnej, plastycznej, sportowej, komputerowej, ekologicznej. Do osiągnięć naszej młodzieży należy udział w wielu konkursach i imprezach sportowych.

W 1999 r. w Ośrodku powstało Gimnazjum, natomiast w 2004 roku Uchwałą Rady Miasta Torunia zostaje powołana Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Decyzja ta spotkała się z dużym aplauzem ze strony rodziców, udrożniła system kształcenia osób głębiej upośledzonych umysłowo i objęła obowiązkiem nauki. W 2005 roku w naszym Gimnazjum zostają utworzone dwa Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W 2004 roku został oddany do użytku nowoczesny budynek internatu.

Obecnie młodzież mieszka w dwu i trzyosobowych pokojach, a każda kilkunastoosobowa grupa ma do dyspozycji własny segment mieszkalny, wyposażony w przestronną świetlicę z aneksem.

Od lutego 2005 roku organem prowadzącym dla Ośrodka jest Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Co przyciąga młodzież do Ośrodka? Przede wszystkim szeroki katalog oferowanych zawodów, z którego można wybrać dla siebie ten wymarzony, dostosowany do własnych możliwości psychofizycznych.

Nasza propozycja kształcenia zawodowego więcej >>>

Wszystkie praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o zakłady pracy.

Uczniowie, absolwenci szkoły zawodowej od kilku lat objęci są pomocą - początkowo Wojewódzkich Urzędów Pracy i Powiatowych Urzędów Pracy, a obecnie Powiatowych Urzędów Pracy, które intensyfikują swoje działania w celu znalezienia im zatrudnienia. Uczniowie ze środowisk zagrożonych bezrobociem otrzymują systematyczną pomoc ze Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot, której celem jest ułatwienie startu w dorosłe życie.

W Ośrodku każdemu wychowankowi umożliwia się odniesienie sukcesu, co zwiększa jego poczucie własnej wartości. Każde dziecko może się czuć w niej bezpiecznie, może rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, by później wykorzystywać je z sukcesem w dorosłym życiu.

Od 1 września 2017 roku nazwa naszej placówki została przekształcona na Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Toruniu.

W związku z reformą systemu oświaty z 2017 roku, która jest realizowana w Polsce od 1 września 2017 r. została zmieniona struktura szkół.

W skład KPSOSW wchodzą:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 • Oddział Przedszkolny

 • 8-letnia Szkoła Podstawowa z Zespołami Edukacyjno - Terapeutycznymi i oddziałami dla dzieci z autyzmem

 • Branżowa Szkoła I Stopnia

 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Od roku szkolnego 2017/18 nie przeprowadza się rekrutacji do klas pierwszych dotychczasowego gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej, przekształcanej w szkołę branżową I stopnia.

31 sierpnia 2019 roku był ostatnim dniem funkcjonowania tych szkół w ustroju szkolnym.

dyrektorzy 

Dyrektorzy kierujący placówką

 • mgr Tadeusz Badurek – od 1 września 1964 r.

 • mgr Paweł Długokencki – od 1 września 1990 r.

 • mgr Barbara Wegnerowska – od 1 września 1996 r.

 • mgr Maria Kluz, p.o. dyrektora – od 11 czerwca 2008 r.

 • mgr Jan Piechocki – od 1 listopada2008 r.

 • mgr Joanna Bęben, p.o. dyrektora – od 1 września 2009 r.

 • mgr Maria Kluz – od 19 kwietnia 2010 r.

 • mgr Agnieszka Wyrwas – od 1 września 2019 r. – nadal

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki