Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny   Informacje dla niepełnosprawnych Informacje dla niepełnosprawnych        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Ośrodek Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

ORGANIZACJA PRACY W ZAKRESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W KUJAWSKO - POMORSKIM SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W TORUNIU

 1. Zasady rekrutacji dzieci.

Rekrutacja dzieci odbywa się na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które wydawane są bezpłatnie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz na podstawie skierowania do placówki wydanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

Rodzice składają podanie w terminach:

 • od 01.04 do 31.04 danego roku szkolnego

 • od 01.08 do 31.08 danego roku szkolnego

 • w uzasadnionych przypadkach przez cały rok szkolny, jeśli KPSOSW dysponuje wolnymi miejscami

 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju. Podstawy merytoryczne.

Dyrektor Ośrodka powołuje Koordynatora i Zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, którzy na co dzień zajmują się diagnozą oraz terapią zaburzeń rozwojowych:

 •  psycholog

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka

 •  logopeda

 • rehabilitant

 • terapeuta integracji sensorycznej

Do głównych zadań zespołu należy:

 •  ustalanie na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju kierunku i harmonogramu działań w zależności od potrzeb dziecka

 • opracowanie, realizowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka

 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadza zmiany stosownie do potrzeb dziecka

 • szczegółowe dokumentowanie monitorowania postępów dziecka

 1. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do chwili podjęcia przez nie nauki w szkole, zagrożone niepełnosprawnością i niepełnosprawne, a w szczególności z:

 • niepełnosprawnością intelektualną

 •  z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Retta)

 • z dysfunkcją ruchu i układu kostno – stawowego (w tym dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, obniżonym napięciem mięśniowym, wiotkością, niezbornością ruchową)

 • z zaburzeniami zachowania oraz różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi

 1. Miejsce prowadzenia zajęć

Zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się na terenie ośrodka, a w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z rodzicami, mogą być prowadzone w domu. Bazę lokalową stanowią odpowiednio przystosowane pomieszczenia znajdujące się na terenie SOSW. Ośrodek jest przygotowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych (podjazdy dla wózków, winda). Sprzęt i pomoce dydaktyczne są zgodne z potrzebami dzieci i rodzajem prowadzonych zajęć.

 1. Organizacja zajęć

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychoruchowych i potrzeb dziecka, przy czym w okresie urlopowym od lipca do sierpnia, ustalona liczba godzin dla danego dziecka może ulec zmianie. Zajęcia mogą odbywać się w obecności rodziców. W zależności od potrzeb dziecka są zajęciami indywidualnymi bądź w 2-3 osobowej grupie (dla dzieci powyżej 3 roku życia). Po każdym spotkaniu specjalisty z dzieckiem, następuje omówienie zajęć z jego rodzicami oraz przekazanie wskazówek do zabawy i pracy w domu.

Częstotliwość i długość zajęć zależy od możliwości dziecka. Jednorazowe zajęcia nie trwają dłużej niż 1-2 godziny. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna ustala liczbę godzin zgodnie z rozporządzeniem, w zależności od potrzeb dziecka.

Po okresie obserwacji dziecka, rodzice otrzymują od zespołu specjalistów indywidualny program terapii opracowany na podstawie diagnozy zaburzeń rozwojowych. Program ten dostosowywany jest do potrzeb dziecka oraz jego rodziny i realizowany przez cały okres wczesnego wspomagania rozwoju.

 1. Dokumentacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach wczesnego wspomagania. Dokumentacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju obejmuje:

 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

 • kartę informacyjną (dane dziecka, rodziców, kontakt itp.)

 • kwestionariusz informacji o dziecku (wypełniany przez rodziców)

 • dziennik zajęć wczesnego wspomagania rozwoju potwierdzający przebieg pracy z dzieckiem

 • karty obserwacji bieżących ukazujące przebieg rozwoju dziecka i skuteczność podjętych oddziaływań

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki