Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Ośrodek Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Jest to szkoła ponadpodstawowa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zapewniająca kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego, a także przygotowanie uczniów do podjęcia aktywności społecznej, dzięki której zdobędą szereg umiejętności wchodzących w zakres różnych zawodów lub umiejętności wykonywania pojedynczych czynności, przydatnych na stanowisku pracy na miarę swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń.

 W naszej szkole, w procesie kształcenia uczniów, wyodrębnia się:

 1. zajęcia edukacyjne:

  • funkcjonowanie osobiste i społeczne

  • wychowanie fizyczne

  • przysposobienie do pracy

  • religię

 2. zajęcia rewalidacyjne

 3. zajęcia sportowe

 4. zajęcia kształtujące kreatywność

Duży nacisk kładziemy na przysposobienie do pracy, zapewniając uczniom zajęcia w pracowniach szkolnych i poza szkołą, w zakładach pracy. Mają one charakter praktyczny prowadzony w formie zajęć warsztatowych.

Nabyte umiejętności uczniowie wykorzystują do tworzenia różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych, naprawy odzieży, szycia ręcznego i maszynowego, przygotowania prostych posiłków, robienia prostych przetworów, prasowania, prania ręcznego i w pralce, drobnych napraw stolarskich, a także do pielęgnacji i hodowli roślin, zagospodarowywania terenu wokół szkoły i prowadzenia prac porządkowych. Podczas tych zajęć uczniowie zapoznają się z rolą pracownika oraz przygotowują się do podjęcia pracy na określonym stanowisku. Ponadto wytwory pracy uczniów często wystawiane są na organizowanych w szkole i poza nią konkursach, sprzedawane na kiermaszach i festynach, a także służą do organizacji uroczystości i imprez szkolnych.

Uczniowie w ramach przysposobienia do pracy są przygotowywani w następujących dziedzinach:

 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych,

 • elementy szycia ręcznego i maszynowego,

 • elementy bukieciarstwa,

 • pielęgnacja i uprawa roślin,

 • gospodarstwo domowe (pranie, prasowanie, sporządzanie i wydawanie posiłków), montowanie i pakowanie różnych akcesoriów meblowych,

 • prace ogrodnicze,

 • czynności porządkowe.

Aby uatrakcyjnić proces edukacyjny i pogłębić umiejętności społeczne uczniów umożliwiamy im branie udziału w różnorodnych formach zajęć takich jak: wycieczki dydaktyczne i rekreacyjno-turystyczne, biwaki, turnusy rehabilitacyjne, hipoterapia, zajęcia na basenie, udział w organizowanych konkursach i przeglądach artystycznych, zawodach i mitingach sportowych.

Taka różnorodność form pracy dydaktycznej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, pozwala doskonalić, utrwalać i nabywać różnorodne umiejętności. Stosując atrakcyjne formy oddziaływań, takie jak: wspaniałe, barwne dyskoteki i bale, integracyjne wigilie z rodzicami, wyjścia do kina, teatru, na wystawy i koncerty, kształcące wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, zwiększa efektywność pracy z uczniami.

Dużym powodzeniem cieszą się w naszej szkole zajęcia komputerowe w dobrze wyposażonej sali. Rozbudzają aktywność poznawczą uczniów, rozwijają samodzielność   kształtują postawę poszukującą. Jednocześnie uczą i bawią, co powoduje wzrost efektywności procesu nauczania i w rezultacie podnosi jakość ich życia.

Proces kształcenia w naszej szkole trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony.

Uczniowie objęci są  specjalistyczną opieką pedagogiczną i psychologiczną.

Do dyspozycji uczniów jest również świetlica i biblioteka szkolna. Istnieje możliwość dowozu uczniów  do i ze szkoły.

Zapraszamy uczniów na rozmowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Dalsze informacje: nabór

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki