Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Ośrodek Szkoła Podstawowa

Znajdziesz nas na Facebooku  

Uczniowie do Szkoły Podstawowej nr 25 przyjmowani są na podstawie Orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

W I etapie edukacyjnym obejmującym klasy I - III uczniowie uczą się metodą ośrodków pracy, która pozwala osiągnąć możliwie najlepsze wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo. Zaletą takiego nauczania jest:

 • indywidualizacja nauczania oraz stwarzanie warunków lepszego poznawania uczniów

 • możliwość odniesienia sukcesu edukacyjnego

 • integracja z rówieśnikami

 • zdobycie szerokiego zasobu wiedzy

 • możliwość korzystania z porad interdyscyplinarnego zespołu specjalistów

Sale, w których przebywają nasi uczniowie są kolorowe, wesołe, przyjazne uczniom, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne.

W II etapie edukacyjnym, który obejmuje klasy IV-VIII uczniowie uczą się w systemie blokowym, który umożliwia integrację treści nauczania, kształtowanie umiejętności z różnych pokrewnych dziedzin wiedzy realizowanych w toku jednolitych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Dla każdego ucznia naszej szkoły opracowywany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Tworzony jest on w oparciu o wskazania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem. Program zawiera diagnozę mocnych i słabych stron ucznia, wskazuje formy i metody pracy z dzieckiem, a także formy i zakres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnego rodzaju deficytów. Program taki przygotowywany jest na dany etap edukacyjny.

Szczególne znaczenie w pracy z naszymi dziećmi mają zajęcia rewalidacyjne, których podstawowym celem jest korygowanie wad, kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji. Dzieci chętnie korzystają z pomocy logopedy, psychologa, pedagoga oraz innych specjalistów.

W zależności od potrzeb mogą uczestniczyć w następujących formach zajęć:

 • usprawnianie technik szkolnych

 • integracja sensoryczna

 • terapia ręki

 • logopedia

 • usprawnianie ruchowe

 • terapia pedagogiczna

 • socjoterapia

 • muzykoterapia

 • arteterapia

 • dogoterapia

 • biblioterapia

 • zajęcia polisensoryczne

 • adaptacja społeczne

 • wspomaganie komputerem

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Uczniowie mający problemy adaptacyjne objęci są programem socjoterapeutycznym oraz programami naprawczymi opracowanymi przez specjalistów pracujących w szkole.

W trakcie zajęć rewalidacyjnych stosowane są różnego rodzaju metody pracy dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka nakierowane na jego wszechstronny rozwój. Są to między innymi:

 • metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie

 • kinezjologia edukacyjna P. Dennisona

 • metoda behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera

 • alternatywne sposoby porozumiewania się z dziećmi niepełnosprawnymi

 • Biofeedback

Nasze klasopracownie są dodatkowo wyposażone w sprzęt komputerowy, nowe telewizory oraz odtwarzacze DVD, a także tablice interaktywne. Dzięki temu poszerzono możliwość wykorzystania technologii informacyjnej na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, a proces dydaktyczny jest bardziej atrakcyjny, przystępny dla uczniów.

Staramy się, aby nasi uczniowie mogli w sposób atrakcyjny i wartościowy spędzić czas wolny. Charakter zajęć pozalekcyjnych wynika z zainteresowań uczniów. Są to między innymi zajęcia: komputerowe, sportowo – rekreacyjne, warsztaty artystyczne, małe formy teatralne, kółka przedmiotowe i inne.

Do tradycji szkoły należą cykliczne imprezy okolicznościowe oraz m.in.:

 • Mikołajki

 • Jasełka

 • Bal karnawałowy

 • „KOCmiczna” noc w szkole

 • Liga warcabowa

 • Mistrz Klawiatury

 • "Nie" uzależnieniom

 • Wojewódzki Konkurs z Informatyki - Mistrz Grafiki Komputerowej

 • Regionalny Konkurs Historyczny "W czasach króla Kazimierza Wielkiego"

 • Dzień św. Patryka

 • Międzyszkolne Warsztaty Logopedyczne – „Teatr z łyżki”

oraz szereg innych wynikających z bieżącego życia szkoły, np. apele wychowawcze, podsumowanie konkursów, ważnych wydarzeń, itp.

Rodzice chętnie współpracują z wychowawcami, wspólnie przygotowują uroczystości klasowe, urodziny dzieci.

Każde dziecko po lekcjach może dodatkowo ciekawie spędzić czas wolny w świetlicy szkolnej.

Uczniowie mogą starać się o przyjęcie do internatu wchodzącego w skład Kujawsko - Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Toruniu.

Dodatkowych informacji udziela wicedyrektor ds. kształcenia podstawowego pani Emilia Kwiatkowska pod numerem telefonu (+48) 502 695 379

 

Dalsze informacjenabór

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki