Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Ośrodek Branżowa Szkoła I Stopnia


Znajdziesz nas na Facebooku

Branżowa Szkoła I Stopnia kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dając im możliwość nabycia kwalifikacji, które są niezbędne do wykonywania przyszłego zawodu.

Nasza szkoła stara się podążać za trendami na rynku pracy, oferując kształcenie w najbardziej poszukiwanych zawodach.


Obecnie proponujemy kształcenie w cyklu trzyletnim w następujących zawodach:

OFERTA EDUKACYJNA 2018-2019
3 LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Nauka zawodu odbywa się w pracowniach i salach warsztatowych na terenie Ośrodka, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w zaprzyjaźnionych instytucjach.

Po ukończeniu nauki uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W szkole uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia rewalidacyjne, których zadaniem jest usprawnianie i pomoc uczniom w osiąganiu lepszych wyników. Oferujemy zajęcia:

  • dydaktyczno-wyrównawcze

  • korekcyjno-kompensacyjne

  • logopedyczne

  • gimnastykę korekcyjną

  • zajęcia psychoedukacyjne z elementami socjoterapii

  • arteterapię

  • inne formy wynikające z potrzeb uczniów

W szkole nauka odbywa się w nowoczesnych salach dydaktycznych, pracowniach warsztatowych i komputerowych z dostępem do Internetu. Posiadamy salę gimnastyczną, siłownię, boisko szkolne. W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w licznych zajęciach pozalekcyjnych, dostosowanych do ich zainteresowań (zajęcia komputerowe, sportowo – rekreacyjne, warsztaty artystyczne, warsztaty cukierniczo-kucharskie, małe formy teatralne, kółka przedmiotowe). Organizujemy wycieczki rekreacyjne i naukowe, turnusy rehabilitacyjne.

Na festynach i imprezach okolicznościowych uczniowie prezentują swoje prace i wyroby, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczniowie współorganizują dyskoteki i bale. Organizowane są wyjścia do kina i teatru, na wystawy i koncerty.

Uczestniczymy w konkursach i zawodach organizowanych przez inne placówki, niejednokrotnie zajmując miejsca na podium.

W szkole uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, opiekę medyczną, w tym gabinet stomatologiczny. Zatrudnieni w Placówce nauczyciele to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

  Dalsze informacje: nabór

do góry

x

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki