Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Ośrodek Gimnazjum

 

Gimnazjum nr 25 wchodzi w skład Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. W związku z reformą z 2017 r. nabór uczniów odbywa się przez cały rok szkolny tylko do klas II i III (gimnazja są wygaszane).

O przyjęcie może ubiegać się uczeń, który ukończył szkołę podstawową i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawność sprzężoną, niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją

 • autyzm, w tym z zespołem Aspergera

Nauka w gimnazjum ma na celu zdobycie niezbędnej wiedzy, opanowanie niezbędnych umiejętności oraz pomoc uczniom w dokonaniu właściwych wyborów edukacyjnych odpowiednich do ich możliwości i uzdolnień oraz wyboru przyszłej drogi zawodowej.

Dla każdego ucznia jest opracowywany indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, dostosowany do jego zdolności i ukierunkowany na maksymalne uaktywnienie potencjalnych możliwości rozwojowych. Służą temu odpowiednio dostosowane programy nauczania, szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych oraz wciąż rozwijająca się baza edukacyjna i lokalowa szkoły.

Każdy uczeń, przez cały etap edukacyjny, ma zapewniony bezpośredni kontakt z nauczycielami i terapeutami. Zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne odbywają się w atmosferze wzajemnej akceptacji, życzliwości i bezpieczeństwa.

Zajęcia rewalidacyjne są prowadzone przez specjalistów m.in: oligofrenopedagogów, neurologopedę, logopedów, socjoterapeutów, pedagogów, psychologów, terapeutów integracji sensorycznej.

Na tym etapie edukacyjnym są stosowane różne metody i formy zajęć rewalidacyjnych:

 • metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • kinezjologia edukacyjna P. Dennisona

 • metoda behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera

 • alternatywne sposoby porozumiewania się z dziećmi niepełnosprawnymi

 • Biofeedback

 • usprawnianie technik szkolnych

 • integracja sensoryczna

 • terapia ręki

 • terapia logopedyczna

 • usprawnianie ruchowe

 • terapia pedagogiczna

 • muzykoterapia

 • zajęcia polisensoryczne

 • dogoterapia

 • socjoterapia

 • hipoterapia

 • biblioterapia

 • adaptacja społeczna

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 W czasie wolnym uczniowie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych m.in.:

 • różnych kół przedmiotowych

 • sportowo – rekreacyjnych

 • warsztatów artystycznych

 • komputerowych

 • warsztatów cukierniczo – kucharskich

 • małych formy teatralnych

 • innych, zgodne z zainteresowaniami uczniów

Uczniowie mają do swojej dyspozycji:

 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne i pracownie

 • salę gimnastyczną, siłownię oraz boiska szkolne

 • salę Integracji Sensorycznej

 • salę Doświadczania Świata

 • dwa szkolne mikrobusy

 • bibliotekę, w której działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 Dla uczniów i ich rodzin są organizowane:

 • dyskoteki i bale

 • wycieczki

 • turnusy rehabilitacyjne i obozy integracyjne

 • wyjścia do kina, teatru, na wystawy i koncerty

 • konkursy i wystawy

 • festyny i spotkania rodzinne

Każdy uczeń ma zapewnioną:

 • opiekę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, socjoterapeutyczną

 • pracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną

 • opiekę medyczną

Uczniowie klas gimnazjalnych mogą starać się o przyjęcie do internatu wchodzącego w skład Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Toruniu.

Zdobyte wiadomości i umiejętności pomagają naszym absolwentom w znalezieniu swego miejsca w życiu poprzez kontynuację nauki w Branżowej Szkole I Stopnia w Kujawsko – Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Dalsze informacje: nabór

do góry

x

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki